2009 Kabuki/Ninagawa (46) More files...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Onoe Kikugoro VII (Malvolio), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby Belch)~Shochik...
00039451
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Onoe Kikugoro VII (Malvolio), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby Belch)~Shochik...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Onoe Kikugoro VII (Malvolio), Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek)~Sh...
00039452
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Onoe Kikugoro VII (Malvolio), Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek)~Sh...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Onoe Kikugoro VII (Malvolio), I...
00039453
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Onoe Kikugoro VII (Malvolio), I...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
00039454
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  ~stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikunosuke V (Cesario)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
00039455
TWELFTH NIGHT after Shakespeare ~stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikunosuke V (Cesario)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~centre: Nakamura Tokizo V (Olivia)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Th...
00039456
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~centre: Nakamura Tokizo V (Olivia)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Th...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
00039457
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
00039458
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  ~stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre...
00039459
TWELFTH NIGHT after Shakespeare ~stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  ~stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Olivia resists Malvolio's advances - l-r: Nakamura Tokizo V (Olivia), Onoe Kik...
00039460
TWELFTH NIGHT after Shakespeare ~stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Olivia resists Malvolio's advances - l-r: Nakamura Tokizo V (Olivia), Onoe Kik...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barb...
00039461
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barb...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby B...
00039462
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby B...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby B...
00039463
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby B...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby B...
00039464
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby B...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  ~stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikunosuke V (Cesario)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
00039526
TWELFTH NIGHT after Shakespeare ~stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikunosuke V (Cesario)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikunosuke V (Cesario)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
00039527
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikunosuke V (Cesario)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Ichikawa Kamejiro II (Maria), Ichikawa Danzo IX (Fabian), Nakamura Kanjaku...
00039528
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Ichikawa Kamejiro II (Maria), Ichikawa Danzo IX (Fabian), Nakamura Kanjaku...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Ichikawa Kamejiro II (Maria), Ichikawa Danzo IX (Fabian), Nakamura Kanjaku...
00039529
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Ichikawa Kamejiro II (Maria), Ichikawa Danzo IX (Fabian), Nakamura Kanjaku...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Ichikawa Kamejiro II (Maria)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
00039530
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Ichikawa Kamejiro II (Maria)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Onoe Kikugoro VII (Malvolio), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby Belch)~Shochik...
00039531
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Onoe Kikugoro VII (Malvolio), Ichikawa Sadanji IV (Sir Toby Belch)~Shochik...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Onoe Kikugoro VII (Malvolio), I...
00039532
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Onoe Kikugoro VII (Malvolio), I...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
00039533
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
00039534
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Onoe Kikugoro VII (Malvolio)~Shochiku Grand Kabuki / bite09 / Barbican Theatre,...
TWELFTH NIGHT  after Shakespeare  stage design: Yuichiro Kanai  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Ichikawa Kamejiro II (Maria), I...
00039535
TWELFTH NIGHT after Shakespeare stage design: Yuichiro Kanai lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Nakamura Kanjaku V (Sir Andrew Aguecheek), Ichikawa Kamejiro II (Maria), I...