2012 Ninagawa (50) More files...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~front, l-r: Tomomi Maruyama (Lucius), Tadashi Okada (Soot...
00063204
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~front, l-r: Tomomi Maruyama (Lucius), Tadashi Okada (Soot...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~final moments - left: : Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King...
00063207
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~final moments - left: : Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Yosuke Kubozuka (Iacimo), Tomomi Maruyama (Lucius),...
00063205
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Yosuke Kubozuka (Iacimo), Tomomi Maruyama (Lucius),...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Hiroshi Abe (Posthumus), Shinobu Otake (Imogen), Koh...
00063206
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Hiroshi Abe (Posthumus), Shinobu Otake (Imogen), Koh...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~front, l-r: Tomomi Maruyama (Lucius), Yosuke Kubozuka (Ia...
00063203
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~front, l-r: Tomomi Maruyama (Lucius), Yosuke Kubozuka (Ia...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~front, l-r: Tomomi Maruyama (Lucius), Shinobu Otake (Imog...
00063195
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~front, l-r: Tomomi Maruyama (Lucius), Shinobu Otake (Imog...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~front, l-r: Yosuke Kubozuka (Iacimo), Hiroshi Abe (Posthu...
00063202
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~front, l-r: Yosuke Kubozuka (Iacimo), Hiroshi Abe (Posthu...
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Shinobu Otake (Imogen), Tomomi Maruyama (Lucius)~Ninagawa Comp...
00063194
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Shinobu Otake (Imogen), Tomomi Maruyama (Lucius)~Ninagawa Comp...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Tomomi Maruyama (Lucius)~Ninagawa Company, Tokyo, Japan /...
00063201
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Tomomi Maruyama (Lucius)~Ninagawa Company, Tokyo, Japan /...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Yosuke Kubozuka (Iacimo), Hiroshi Abe (Posthumus), S...
00063197
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Yosuke Kubozuka (Iacimo), Hiroshi Abe (Posthumus), S...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~front left: Yosuke Kubozuka (Iacimo)  centre: Hiroshi Ab...
00063196
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~front left: Yosuke Kubozuka (Iacimo) centre: Hiroshi Ab...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain), Tetsu...
00063199
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain), Tetsu...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~front left: Shinobu Otake (Imogen), Hiroshi Abe (Posthumu...
00063198
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~front left: Shinobu Otake (Imogen), Hiroshi Abe (Posthumu...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~front left: Shinobu Otake (Imogen), Tomomi Maruyama (Luci...
00063193
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~front left: Shinobu Otake (Imogen), Tomomi Maruyama (Luci...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: (rear) Yosuke Kubozuka (Iacimo), Shinobu Otake (Imog...
00063200
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: (rear) Yosuke Kubozuka (Iacimo), Shinobu Otake (Imog...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Tetsuroh Sagawa (Belarius), Kohtaloh Yoshida (Cymbel...
00063187
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Tetsuroh Sagawa (Belarius), Kohtaloh Yoshida (Cymbel...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~centre: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain)  r...
00063186
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~centre: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain) r...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain) ~Ninagawa C...
00063189
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain) ~Ninagawa C...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain), Tetsu...
00063188
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain), Tetsu...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~front right, l-r: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Br...
00063191
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~front right, l-r: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Br...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~centre: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain)  r...
00063190
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~centre: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain) r...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~front left: Hiroshi Abe (Posthumus)~Ninagawa Company, Tok...
00063185
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~front left: Hiroshi Abe (Posthumus)~Ninagawa Company, Tok...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~l-r: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain), Tetsu...
00063192
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~l-r: Kohtaloh Yoshida (Cymbeline, King of Britain), Tetsu...
CYMBELINE  by Shakespeare  set design: Tsukasa Nakagoshi  costumes: Nobuko Miyamoto  lighting: Jiro Katsushiba  director: Yukio Ninagawa ~Shinobu Otake (Imogen)~Ninagawa Company, Tokyo, Japan / B...
00062148
CYMBELINE by Shakespeare set design: Tsukasa Nakagoshi costumes: Nobuko Miyamoto lighting: Jiro Katsushiba director: Yukio Ninagawa ~Shinobu Otake (Imogen)~Ninagawa Company, Tokyo, Japan / B...