Kroetz THROUGH THE LEAVES (8) More files...
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Ann Mitchell (Martha), Simon Callow (Otto)~Southwark Playhouse, London SE1             08/01/2003
00019350
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Ann Mitchell (Martha), Simon Callow (Otto)~Southwark Playhouse, London SE1 08/01/2003
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1             08/01/2003
00019348
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1 08/01/2003
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1             08/01/2003
00019347
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1 08/01/2003
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1             08/01/2003
00019349
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1 08/01/2003
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Ann Mitchell (Martha), Simon Callow (Otto)~Southwark Playhouse, London SE1             08/01/2003
00019346
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Ann Mitchell (Martha), Simon Callow (Otto)~Southwark Playhouse, London SE1 08/01/2003
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1             08/01/2003
00019351
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1 08/01/2003
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1             08/01/2003
00019352
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Simon Callow (Otto), Ann Mitchell (Martha)~Southwark Playhouse, London SE1 08/01/2003
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Ann Mitchell (Martha), Simon Callow (Otto)~Southwark Playhouse, London SE1             08/01/2003
00019353
'THROUGH THE LEAVES' (Kroetz)~Ann Mitchell (Martha), Simon Callow (Otto)~Southwark Playhouse, London SE1 08/01/2003